مریم دهقان

خانه /مریم دهقان
نام و نام خانوادگی مریم دهقان
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
COMPUTATIONAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS (2020) ،
2
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL (2017) ،
3
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL (2015) ،