محمد سفید

خانه /محمد سفید
نام و نام خانوادگی محمد سفید
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES (2020) 1-26
2 مهندسی مکانیک امیرکبیر (1397) ،
3 مکانیک سازه ها و شاره ها (1397) 249،260
4
COMPUTERS & FLUIDS (2018) 51،65
5
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 232 (2018) 1385-1401
6 مهندسی مکانیک مدرس (1396) 263274
7
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS (2016) 559،576
8
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS (2016) 251،266
9
Journal of Mechanical Science and Technology 30 (2015) 307-316
10
Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 10 (2014) 112-124
11
JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 47 (2014) 626-638
12 مهندسی مکانیک مدرس 14 (11) (1393) 97-105
13 مهندسی مکانیک مدرس (1392) 94106
14
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 8 (2013) 289–298