احمد کشاورز

خانه /احمد کشاورز
احمد كشاورز
نام و نام خانوادگی احمد کشاورز
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق- مخابرات سیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Data in Brief 53 (2024) 110120
2
IRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 33 (2024) --
3
Internet of Things 24 (2023) 16
4
Journal of the Indian Society of Remote Sensing - (2023) -
5
APPLIED SOFT COMPUTING 147 (2023) 110817
6
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 325 (2023) 19
7
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 223 (2023) 109529-...
8
Mathematica Slovaca 73 (2023) 245-262
9
Cybernetics and Physics 11 (2022) 10
10
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 232 (2022) 1393–1407
11
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS - (2022) -
12
Clinical and Translational Imaging - (2022) -
13 پردازش علائم و داده ها 19 (1401) 1-18
14 پردازش علائم و داده ها 18 (1401) 89-124
15
Sensors 22 (2022) 1-17
16
Applied Sciences 11 (2021) 32
17
NEUROCOMPUTING 462 (2021) 208-220
18
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 184 (2021) 1-20
19
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 3 (2021) 1-16
20
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 12 (2021) 2493-2508
21
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (2020) 1277-1288
22
علوم و فناوری های پدافند نوین (1399) 145153
23
IEEE Transactions on Smart Grid (2020) 1،12
24
SYMMETRY-BASEL (2020) 361،
25
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE (2020) ،
26
International Transactions on Electrical Energy Systems (2020) 1،31
27
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING 158 (2019) 201-218
28
IEEE Systems Journal (2019) 1،4
29
JOURNAL OF SEISMOLOGY (2019) 1031،1046
30
IEEE Systems Journal (2019) 1،8
31
Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology (2018) ،
32
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2017) ،
33
JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE-JMCS (2017) ،
34
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (2016) ،
35
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2016) ،
36 دریا فنون (1392) 19،28
37
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES (2012) 149،153
38 روش های هوشمند در صنعت برق (1390) 21،30