سعید طلعتیان آزاد

خانه /سعید طلعتیان آزاد
سعيد طلعتيان آزاد
نام و نام خانوادگی سعید طلعتیان آزاد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی نرم افزار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 194 (2022) 1-17
2
OCEAN ENGINEERING 249 (2022) 1-21
3
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE 33 (2021) 1-21
4
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 1181: Multimedia-based Healthcare Systems using Co (2021) 1-22