حیدر کشاورز

خانه /حیدر کشاورز
حيدر كشاورز
نام و نام خانوادگی حیدر کشاورز
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی - 21 اردیبهشت 1396