حمید غفوری

خانه /حمید غفوری
نام و نام خانوادگی حمید غفوری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW 24 (2014) 1831-1863