احمد مجد

خانه /احمد مجد
نام و نام خانوادگی احمد مجد
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربری در علوم کشاورزی - 25 آذر 1395
2 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست - 24 اسفند 1394
3 دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی - 17 مهر 1393