امیرحسین احمدی

خانه /امیرحسین احمدی
اميرحسين احمدي
نام و نام خانوادگی امیرحسین احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه علوم زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1 تجاری سازی اختراع ثبت شده یا محصول پژوهشی و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا دانش بنیان (1401)
2 تجاری سازی اختراع ثبت شده یا محصول پژوهشی و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا دانش بنیان (1401)