شبیر اشکپور مطلق

خانه /شبیر اشکپور مطلق
شبير اشكپور مطلق
نام و نام خانوادگی شبیر اشکپور مطلق
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک زمین
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و مهندسی زلزله 0 (1400) 0
2
ACTA GEOLOGICA POLONICA (2016) 1462،1494
3
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 14 (2013) 283-292