محبوبه کیانی زاخردی

خانه /محبوبه کیانی زاخردی
نام و نام خانوادگی محبوبه کیانی زاخردی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2016) 835،844
2
Gas Processing (2014) 40،50