محمد حامد حکمت

خانه /محمد حامد حکمت
نام و نام خانوادگی محمد حامد حکمت
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
OCEAN ENGINEERING 287 (2023) 115918-...
2
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification 182 (2022) 109211
3
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 137 (2022) 106237
4
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 43 (2021) 390
5
JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 292 (2021) 104535-...
6
Journal of Applied and Computational Mechanics (2020) ،
7
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY (2019) ،
8
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) ،
9
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS (2018) ،
10
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2016) ،