پدرام ناصحی

خانه /پدرام ناصحی
نام و نام خانوادگی پدرام ناصحی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک