حسین نیک منش

خانه /حسین نیک منش
حسين نيك منش
نام و نام خانوادگی حسین نیک منش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Nanomedicine 20 (2024) 1-13
2
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 23 (2023) 1-7
3
European Physical Journal Plus 138 (2023) 584
4
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 34 (2023) 882
5
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 301 (2023) 127551-...
6 هیدروفیزیک 7 (1401) 1-16
7
PHYSICS LETTERS A 446 (2022) 1-11
8
NANOTECHNOLOGY 33 (2022) 1-14
9
Radiation Physics and Chemistry 194 (2022) 110057
10
NANOTECHNOLOGY 33 (2021) 045704 1-13
11
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 543 (2021) 168664
12
VACUUM - (2021) 110437
13
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 262 (2020) 114796-...
14
DIAMOND AND RELATED MATERIALS (2019) ،
15
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY (2019) 1،9
16
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (2019) ،
17
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2019) ،
18
AIP Advances (2018) ،
19
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2017) ،
20
RSC Advances (2017) ،
21
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS (2017) ،
22
MATERIALS RESEARCH BULLETIN (2016) 261،267
23
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (2016) 20،27
24
CERAMICS INTERNATIONAL (2016) ،
25
CERAMICS INTERNATIONAL (2015) 1،9