حسین نیک منش

خانه /حسین نیک منش
حسين نيك منش
نام و نام خانوادگی حسین نیک منش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 23 (2023) 1-7
2
European Physical Journal Plus 138 (2023) 584
3
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 34 (2023) 882
4
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 301 (2023) 127551-...
5 هیدروفیزیک 7 (1401) 1-16
6
PHYSICS LETTERS A 446 (2022) 1-11
7
NANOTECHNOLOGY 33 (2022) 1-14
8
Radiation Physics and Chemistry 194 (2022) 110057
9
NANOTECHNOLOGY 33 (2021) 045704 1-13
10
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 543 (2021) 168664
11
VACUUM - (2021) 110437
12
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 262 (2020) 114796-...
13
DIAMOND AND RELATED MATERIALS (2019) ،
14
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY (2019) 1،9
15
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (2019) ،
16
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2019) ،
17
AIP Advances (2018) ،
18
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2017) ،
19
RSC Advances (2017) ،
20
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS (2017) ،
21
MATERIALS RESEARCH BULLETIN (2016) 261،267
22
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (2016) 20،27
23
CERAMICS INTERNATIONAL (2016) ،
24
CERAMICS INTERNATIONAL (2015) 1،9