حسین نیک منش

خانه /حسین نیک منش
حسين نيك منش
نام و نام خانوادگی حسین نیک منش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
2 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
3 سی و هشتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران - ایران، زاهدان - 14 تا 17 شهریور 1401
4 سی و هشتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران - ایران، زاهدان - 14 تا 17 شهریور 1401
5 سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400 - ایران، اصقهان - 01 تا 04 شهریور 1400
6 سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400 - ایران، اصقهان - 01 تا 04 شهریور 1400
7 پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران - ایران، قم - 08 و 09 بهمن 1399
8 پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران - ایران، قم - 08 و 09 بهمن 1399
9 نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران - 07 آذر 1398
10 نهمین کنفرانس ملّی خلأ ایران - 07 آذر 1398