حسین نیک منش

خانه /حسین نیک منش
حسين نيك منش
نام و نام خانوادگی حسین نیک منش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1 موفقیت در مربی گری یک هسته نوآور (1401)
2 تجاری سازی اختراع ثبت شده یا محصول پژوهشی و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا دانش بنیان (1401)
3 تجاری سازی اختراع ثبت شده یا محصول پژوهشی و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا دانش بنیان (1401)