محسن محرابی

خانه /محسن محرابی
محسن محرابي
نام و نام خانوادگی محسن محرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک (نانوفیزیک & اپتیک و لیزر)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1 موفقیت در مربی گری یک هسته نوآور (1400)
2 موفقیت در مربی گری یک هسته نوآور (1400)