الهه بهمیاری

خانه /الهه بهمیاری
نام و نام خانوادگی الهه بهمیاری
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی - 28 بهمن 1395
2 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد - 20 آبان 1395
3 نخستین همایش ملی رویکرد های کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - 03 بهمن 1393