مهدی اسکروچی

خانه /مهدی اسکروچی
نام و نام خانوادگی مهدی اسکروچی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 382 (2023) 121891-...
2
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 221 (2023) 211358-...
3
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES 23 (2019) 567–581
4
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 168 (2018) 17-31