حمیدرضا شاکر

خانه /حمیدرضا شاکر
نام و نام خانوادگی حمیدرضا شاکر
شغل همکار / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
کنفرانس بین المللی مهندسی شبکه هوشمند انرژی - کانادا، اشاوا - 20 تا 22 مرداد 1400
2 کنفرانس بین المللی تکنولوژی های پیشرفته مخابرات و برق - 07 آذر 1398
3 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک - 14 اردیبهشت 1397
4 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک - 14 اردیبهشت 1397