حسن صداقتی

خانه /حسن صداقتی
نام و نام خانوادگی حسن صداقتی
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 9 (2018) 543-560