منصوره فرید

خانه /منصوره فرید
نام و نام خانوادگی منصوره فرید
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 08 شهریور 1396