طاهره گلستانی زاده

خانه /طاهره گلستانی زاده
نام و نام خانوادگی طاهره گلستانی زاده
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / یاسوج
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نانو مقیاس 6 (1398) 33
2
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS (2019) 090001-1،090001-10