زهرا محسنی

خانه /زهرا محسنی
نام و نام خانوادگی زهرا محسنی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Global Business and Economics Review (2020) 175،191
2
International Economic Journal (2019) 19،35