زهرا محسنی

خانه /زهرا محسنی
نام و نام خانوادگی زهرا محسنی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا - 23 شهریور 1397