سیدجواد حسینی

خانه /سیدجواد حسینی
نام و نام خانوادگی سیدجواد حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه علوم زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی سلول ملکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Health Science vol6 Ns7 (2022) 5924-5943
2
Journal of Advanced Biomedical Sciences 11 (2021) 3815-3822
3 محیط زیست جانوری 12 (1399) 415-420
4 نفس (1399) ،
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (1398) 2206،2225
6
AQUACULTURE RESEARCH (2019) 1162،1176
7
Indian Journal of Geo-Marine Sciences (2019) 1864،1869
8 محیط زیست جانوری (1397) 135،142
9 علوم و فنون دریایی (1397) 13،22
10 طب جنوب (1397) ،
11 پژوهش های محیط زیست (1397) ،
12 مجله علمی شیلات ایران (1396) 33،42
13 محیط زیست جانوری (1396) ،
14 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی (1396) 19،30
15 بوم شناسی آبزیان (1396) 21،38
16 محیط زیست جانوری (1395) 227،236
17 طب جنوب (1394) 607،629
18 گیاه پزشکی (1394) 1،14
19
International Journal of Aquatic Biology (2015) 274،281
20
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2015) 924،936
21
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2015) 857،875
22
Caspian Journal of Environmental Sciences (2014) 185،195
23
Journal of The Persian Gulf (2014) 27،36
24
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2013) 241،248
25
Journal of The Persian Gulf (2013) 23،30
26 علوم و فنون دریایی (1391) 29،37
27 ژنتیک نوین (1391) 325،332
28 بوم شناسی آبزیان (1391) ،
29 ژنتیک نوین (1390) 23،30
30
JOURNAL OF GENE MEDICINE (2009) 941،950