صاحبه برجویی مجرد

خانه /صاحبه برجویی مجرد
نام و نام خانوادگی صاحبه برجویی مجرد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات بازاریابی نوین (1395) 79،94
2 بررسیهای بازرگانی (1395) 56،67