شهربانو یدالهی

خانه /شهربانو یدالهی
شهربانو يدالهي
نام و نام خانوادگی شهربانو یدالهی
شغل همکار / --
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Business Innovation and Research 20(3) (2019) 337-353
2 تحقیقات بازاریابی نوین 8(4) (1397) 111-130
3
Decision Science Letters 7(4) (2018) 455-464
4 چشم انداز مدیریت بازرگانی 16(32) (1396) 181-198
5 مطالعات مدیریت راهبردی (1394) 179201
6 مطالعات مدیریت راهبردی (1392) 17،38
7 تحقیقات بازاریابی نوین (1392) 77،92
8 مدیریت بازرگانی (1392) 57،82
9 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (1391) 21،43
10
International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (2012) 42،52