کیانوش مرادی

خانه /کیانوش مرادی
نام و نام خانوادگی کیانوش مرادی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت بازرگانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Economics and Business 15 (2020) 90-103