نسیم کریم زاده

خانه /نسیم کریم زاده
نام و نام خانوادگی نسیم کریم زاده
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی - 30 خرداد 1398
2 چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی - 30 خرداد 1398
3 پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کار بردی در مدیریت و حسابداری - 25 اردیبهشت 1397