فریده دالکی

خانه /فریده دالکی
نام و نام خانوادگی فریده دالکی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت و اقتصاد و حسابداری - 17 بهمن 1397