حمید میرشکالی

خانه /حمید میرشکالی
نام و نام خانوادگی حمید میرشکالی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 234 (2024) 110763
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 155 (2023) 109562
3
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 223 (2023) 109529-...
4
Sensors 22 (2022) 1-17
5
Energies 14 (2021) 1-15
6
MEASUREMENT 184 (2021) 1-30
7
Energies 14 (2021) 1-16
8
IEEE Transactions on Industrial Informatics 1 (2021) 1-10
9
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (2020) 1277-1288
10
علوم و فناوری های پدافند نوین (1399) 145153
11
IEEE Transactions on Smart Grid (2020) 1،12