عبدالخالق صادقی زاده

خانه /عبدالخالق صادقی زاده
نام و نام خانوادگی عبدالخالق صادقی زاده
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 عبدالخالق صادقی زاده سیدناصر جابری زهره ملاکی 1394/11/12