محمد مهدی جلیلی بهابادی

خانه /محمد مهدی جلیلی بهابادی
نام و نام خانوادگی محمد مهدی جلیلی بهابادی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES (2020) 1-26
2
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 232 (2018) 1385-1401