محمدرضا قلی زاده

خانه /محمدرضا قلی زاده
محمدرضا قلي زاده
نام و نام خانوادگی محمدرضا قلی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه تاریخ
تحصیلات دکترای تخصصی / تاریخ
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره 5، شماره پیاپی 9 (1402) 140 - 156
2 پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره 4 شماره 2 پیاپی د8 (1401) 203-217
3 تاریخ روابط خارجی سال بیست و سوم، شماره 89، زمستان 1400 (1401) 121 - 138
4 مجلة المفکر 5 (1400) 167-182
5 پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام 1 (1400) 345-365
6
TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS 3 (2020) 1-12
7 گنجینه اسناد (1397) 52،87
8 دانشنامه جهان اسلام (1396) 163168
9 مطالعات تاریخی جنگ (1396) ،
10 تاریخ نگری و تاریخ نگاری (1395) 115،140
11 پژوهشنامه زنان (1395) 1،18