سمیه فرح بخش

خانه /سمیه فرح بخش
نام و نام خانوادگی سمیه فرح بخش
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / سازمان جهاد کشاورزی بوشهر
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم باغبانی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک