بهروز ترک لادانی

خانه /بهروز ترک لادانی
نام و نام خانوادگی بهروز ترک لادانی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه اصفهان
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 609 (2022) 128359
2 منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات 19 (1400) 32-41
3
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS 7 (2020) 68 - 83
4
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 506 (2018) 412-423