رضا صمصامی

خانه /رضا صمصامی
نام و نام خانوادگی رضا صمصامی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
2nd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering - maldives, maldives - November 16 - 18, 2022
2
2nd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering - maldives, maldives - November 16 - 18, 2022
3 هشتمین کنفرانس بین المللی IEEE مهندسی شبکه هوشمند انرژی - 23 مرداد 1399