ابوالفضل شایان نوش آبادی

خانه /ابوالفضل شایان نوش آبادی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل شایان نوش آبادی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / گروه علوم ورزشی، دانشکده ادئبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک