احمد غلامی

خانه /احمد غلامی
نام و نام خانوادگی احمد غلامی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1 تجاری سازی اختراع ثبت شده یا محصول پژوهشی و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا دانش بنیان (1399)