طیبه شعبانیان

خانه /طیبه شعبانیان
نام و نام خانوادگی طیبه شعبانیان
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / شرکت
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 42 (2019) 771-779