محمدمهدی موحدی

خانه /محمدمهدی موحدی
نام و نام خانوادگی محمدمهدی موحدی
شغل همکار / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 42 (2019) 771-779