ماندانا زارعی

خانه /ماندانا زارعی
ماندانا زارعي
نام و نام خانوادگی ماندانا زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه علوم زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Biomass Conversion and Biorefinery چاپ آنلاین در اول مارس 2023 (2023) چاپ آنلاین در اول ما
2
INDIAN JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS AND RESOURCES 13 (2022) 565-573
3
Applied Food Biotechnology Vol. 9 No. 3 (2022) 239-249
4
Iranian Journal of Biotechnology javascript:loadModal('Iranian Journal of Biotechno (2021) 10-18
5 محیط زیست جانوری (1397) 566،559
6 علوم و فنون دریایی (1397) 22،35
7 علوم و فناوری دریا (1397) 52،65
8 بوم شناسی آبزیان (1396) 50،58
9 فیض (1395) 179،173
10 اقیانوس شناسی (1395) 59،68
11
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2012) 925،911
12
BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY (2011) 1017،1029
13
Iranian Journal of Biotechnology (2010) 252،262