هسته پژوهش و فناوری مطالعات خلیج فارس و کرانه های آن

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مطالعات ...

(-)


تاریخ تصویب : 16-01-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حمید اسدپور

-


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
مطالعات و پژوهش هاي ميان رشته اي در زمينه تاريخ ، فرهنگ، اجتماع خليج فارس و كرانه هاي آن برپايه اسناد ،مدارك، مصاحبه، تاريخ شفاهي و تحقيقات ميداني


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
1)مطالعه در زمينه تاريخ فرهنگي خليج فارس و كرانه هاي آن 2)مطالعه در زمينه تاريخ اجتماعي كرانه هاي خليج فارس 3)مطالعه در زمينه تاريخ علمي و ادبي كرانه هاي خليج فارس 4)مطالعه در حوزه جامعه شناسي كرانه هاي خليج فارس 5)مطالعه در حوزه فرهنگ و هنر و ادبيات خليج فارس 6)مطالعات ميان رشته اي درباب خليج فارس و كرانه هاي آن 7)انجام تحقيقات ميداني و تاريخ شفاهي درباب خليج فارس و كرانه هاي آن


نام:  حميد اسدپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  محمدجواد پورعابد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  عبدالكريم حسين پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
نام:  يوسف دهقاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  حسين سليمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  محمدرضا قلي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر :بهمني . دانشگاه خليج فارس . دانشكده ادبيات و علوم انساني. گروه تاريخ
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  طيبه ادريسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  عارف اسحاقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مجتبي اشرف
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  فروغ بحريني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  احمد پارسا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  علي اكبر كجباف
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!