17 مرداد 1401
محمدجواد پورعابد

محمدجواد پورعابد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 09155255007
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1401) المفارقة فی ضوء نظریّة التلقّی دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: دوره12 شماره 33; 131-150
2
فاطمه بوعذار، حسین مهتدی، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1401) آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة لسان مبین: 0; 0
3
عبدالعزیز حمادی، رسول بلاوی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1401) مظاهر الفضاء السینوغرافی فی شعر علی کنعان مجلة اللغة العربیة و آدابها: 0; 0
4
محمدجواد پورعابد، فاطمه جمالی، خداداد بحری، رسول بلاوی (1401) واکاوی مفاهیم تربیتی فمینیسم در رمان "سیدات القمر" (دختران ماه) اثر جوخه حارثی پژوهش نامه زنان: 1; 1
5
سجاد عربی، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1401) مظاهر الواقعیة النقدیة بین یکی بود یکی نبود لــمحمدعلی جمال زاده وکان ما کان لــمیخائیل نعیمة (دراسة مقارنة) آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 1; 1
6
زینب دریانورد، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1401) أسلوب الدیکوباج فی قصیدة "قیرون.. مکان فی الذاکرة" لممدوح عدوان مجلة اللغة العربیة و آدابها: 18; 23-44
7
صادق البوغبیش، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) مظاهر الآخر الغجری فی روایة لعنة کین لفوزی الهنداوی (دراسة صورولوجیة) علوم اللغة العربیة و آدابها: 14; 838-866
8
خلیل حمداوی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1400) دراسة سوسیو نقدیة لروایة "ناقةُ صالحة" لــسعود السنعوسی وفقاً للمنهج البنیوی التکوینی مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: 1; 1-23
9
نعمت اله مقصودی ، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، رسول بلاوی (1400) تجلیات ما بعد الاستعمار المتمثّلة بالشخصیات النسویة الإیجابیة فی روایة عذراء جاکرتا (دراسة اجتماعیة) آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 2; 279-312
10
مهین ظهیری، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1400) واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) پژوهشنامه نقد ادب عربی: 21; 211-239
11
ابراهیم کنعانی، محمدجواد پورعابد، علی خضری (1400) دراسة ملامح المقاومة فی أشعار قاسم الوالی مجلة العلوم الانسانیة: جلد 5شماره2; 89-122
12
طرفی علیوی حسین ، علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1400) التمثّلات المیتاشخصیة للمبنى المیتاسردی فی روایة "طقس" لأمیر تاج السر مجلة اللغة العربیة و آدابها: 1; 1-24
13
زینب دریانورد، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1400) البرسبکتیو وتمثلاته فی دیوان (المیاه تخون البرک) لـ (عوض اللویهی) علوم اللغة العربیة و آدابها: 13; 1283-1303
14
عبدالعزیز حمادی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1400) بنیة التعبیر فی روایة عازف الغیوم لعلی بدر فی ضوء نظریة التواصل اللغوی لجاکبسون بحوث فی اللغة العربیة: جلد13 شماره 25; 43-58
15
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) واکاوی مفاهیم قرآنی براساس مدل ارتباطی یاکوبسون با تأکید بر دریافت آیرونی (نمونۀ موردی سورۀ زمر) پژوهش های زبانشناختی قرآن: جلد دهم شماره 2; 1-20
16
محمدجواد پورعابد، احمد عادل ساکی (1400) جمالیة الخطاب الساخر وأسالیبه فی مجموعة "صورة شاکیرا" للقاصّ الفلسطینی المعاصر محمود شقیر زبان و ادبیات عربی: دوره 13 شماره 24 جلد 1; 1-18
17
صادق البوغبیش، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1400) الواقعیة السحریة فی شعر سیف الرحبی (رأس المسافر أنموذدجاً) مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الانسانیة و الاجتماعیة: 3; 57-67
18
محمدجواد پورعابد، سیدناصر جابری، فروزان کمالی آمنه (1400) مطالعۀ تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمه های فارسی آن (با تکیه بر حرکات دست در ترجمه های خرمشاهی و گرمارودی) مطالعات ترجمه قرآن و حدیث: جلد8 شماره 15; 125-155
19
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) تقنیة الراوی ورؤیته السردیة فی الخطاب الروائی لسعد محمد رحیم ‏ اللغه العربیه و آدابها: 17; 29-55
20
طرفی علیوی حسین ، علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1399) مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة "صائد الیرقات" وروایة "طقس" نموذجاً) ادب عربی: 1; 1-23
21
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) واکاوی تطبیقی جلوه های پایداری افغانستان در شعر سید ابوطالب مظفری و جابر قمیحه ادبیات پایداری: 23; 229-256
22
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1399) عملیة التأویل فی نطاق تلقی المفارقة (قصیدة "نزف الحبیب شقائق النعمان" لمحمود درویش أنموذجاً) بحوث فی اللغة العربیة: 24; 1-54
23
محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، رضا آنسته (1399) طبوغیرافیا السرد العربی والفارسی القصیر الباحث: جلد 11 شماره3; 79-94
24
محمدجواد پورعابد (1399) شعریة الإیقاع الداخلی فی مراثی هاشم الکعبی آداب البصرة: 93; 96-122
25
زهرا هاشمی تزنگی ، محمدجواد پورعابد (1399) نقد کهن الگوهای شخصیت اول و نمادهای رمان «رقصة الجدیلة والنهر» اثر وفاء عبدالرزاق لسان مبین: دوره 11 شماره 40; 81-98
26
احمد عادل ساکی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تقنیة الحُلم وتحفیزها اللغویّ فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون لسان مبین: 1; 1-16
27
محمدجواد پورعابد، کریم امیری، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) أبعاد الشخصیّة فی روایة ‏«ترنیمة امرأة.. شفق البحر» ‏لسعد محمد رحیم دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: 10; 45-64
28
احمد عادل ساکی ، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تکنیک مونتاژ در رمانهای سنان أنطون براساس نظریات سرگئی آیزنشتاین (مطالعه ی موردی به رمان «إعجام») ادب عربی: ; ،
29
عذراء دریس، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1399) استدعاء التراث التاریخی وآلیاته فی شعر نجاح إبراهیم آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 81،104
30
عذرا دریس، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1398) فراخوانی شخصیتهای سنتی دینی در شعر نجاح ابراهیم مجلة التراث العلمی العربی: ; 225252
31
زهرا هاشمی تزنگی ، محمدجواد پورعابد، موسی عربی (1398) بررسی جلوه های پایداری در شعر عبدالرحمن یوسف(سبک و مضمون) مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; 315339
32
زهره بهروزی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1398) بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سور بقره پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 83111
33
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) Changing in Character and Place in the Novel of A Space for Madness by Saad Muhammad Rahim لسان مبین: ; 45،60
34
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) الاغتراب المکانی لدى المثقّف ‏فی روایات سعد محمد رحیم بعد 2003م‎ آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 1،26
35
کریم امیری، محمدجواد پورعابد (1397) الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر” فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 41،60
36
فاطمه توانا، سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، محمدجواد پورعابد (1396) أو العاطفة و معادلها فی الفارسیة؛ دراسة بلاغیة دلالیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 79،102
37
علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، زهره بهروزی (1396) أسلوب الاستفهام وتأثیره فی شعر سمیح القاسم المقاوم «دیوان شخص غیر مرغوب فیه نموذجاً» بحوث فی اللغة العربیة: ; ،
38
علیرضا شیخیانی، محمدجواد پورعابد، علی خضری (1396) دراسة الإیقاع الداخلی فی القصیدة الجداریة لمحمود درویش (دراسة دلالیة) مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; ،
39
محمدجواد پورعابد، سیدناصر جابری، نجیمه کاظمی (1396) بررسی ترجم حال منفی در قرآن کریم: در چهار ترجمه معاصر (موسوی گرمارودی، آیتی، فولادوند، الهی قمشه ای) مطالعات زبان و ترجمه: ; 132،158
40
محمدجواد پورعابد (1396) نقش ترجمه و مشارکت فیلم های دوبله شده در تربیت فرزندان کشورهای حوزه خلیج فارس بر اساس ارزش های اخلاقی مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; ،
41
نعمت اله مقصودی ، محمدجواد پورعابد (1396) The repercussion of resistance in interior monologue technique in Najib-al-Keilanis novel, Arz-ol-Anbia زبان و ادبیات عربی: ; ،
42
محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی، احمد حیدری (1395) Conscience speaker between self-assertion and identity of the other face in diwan Mahmoud Darwish: «Why did you leave the lonely horse» دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 0،
43
محمدجواد پورعابد (1395) Semantic Evolution of the word “Door” in the Poems of Badr Shakir al-Sayyab زبان و ادبیات عربی: ; 235254
44
محمدجواد پورعابد (1390) Changes of Hamza in the Khuzestani Written Arabic:The Case of Muhammad Atyyeh’s Book of Poems دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 25،56
45
محمدجواد پورعابد (1389) المحسنات البدیعیة المبتنیة على التشبیه دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 81،99
46
عباس عرب، محمدجواد پورعابد (1388) حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی زبان و ادبیات عربی: ; 117139
مقالات در همایش ها
1
فروغ فرهمند هارمی، حسین مهتدی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1401) واکاوی قیود منصوبی از منظر نحو مفهومی و میزان تأثیر آن در تسهیل آموزش نحو اولین همایش ملی آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی، ایران¡ رشت
2
طیبه علی خانی ، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1396) فرایند واجی ابدال در گویش عربی ایل خمسه شهرستان نی ریز چهارمین کنفرانس بین المللی زبان شناسی(زبان انگلیسی، فارسی و عربی)
3
محمدجواد پورعابد، زهرا هاشمی تزنگی (1396) روایت شناسی داستان های کوتاه احمد عادل ساکی همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان وعربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، شیراز، دانشگاه شیراز، مهرماه 1396
4
محمدجواد پورعابد، جنت تفتحی (1396) بررسی آراء نقدی علّمه بلادی بوشهری بر سخنان اب نتیمیّه در باب مسأله جهر به بسمله همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان وعربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
5
علی عندلیب، محمدجواد پورعابد (1395) تاثیر زبان ومیراث عربی بر " منشآت" فاضل جمی میراث مشترک زبان ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
6
محمدجواد پورعابد (1395) نقش ترجمه و فیلم های دوبله شده درالقای ارزش های اخلاقی در میان مردم کشورهای همجوار خلیج فارس میراث مشترک زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
7
سالم بوعذار، محمدجواد پورعابد (1395) اسباب التزام دینی و مظاهر آن در دیوان علی بن خلف حویزی میراث مشترک زبان ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
8
محمدجواد پورعابد، زهره بهروزی (1394) سبک شناسی شعر مقاومت: شعر انتفاضه سمیح قاسم همایش ملی ادب مقاومت و هنر
9
محمدجواد پورعابد (1394) منطبق کردن جنبه هایی از تاریخ زندگی پیامبران بر قضی فلسطین در شعر پاداری همایش ملی ادب مقاومت وهنر
10
محمدجواد پورعابد (1394) بررسی کارکرد فنی ضمیر متکلم در شعر محمود درویش همایش ملی ادب مقاومت وهنر
11
محمدجواد پورعابد (1393) انگیزه های فراخوانی سنت ها در شعر معاصر همایش ملی بینامتنیت(التناص)
12
محمدجواد پورعابد (1393) بررسی شیوه های تأثیر متن قرآنی بر شعر معاصر عربی همایش ملی بینامتنیت(التناص)
13
محمدجواد پورعابد (1393) ابزار و شیوه های بینامتنیت با داستان های دینی در شعر معاصر عربی همایش ملی بینامتنیت(التناص)
14
محمدجواد پورعابد، آمنه آبگون (1393) سلطه بینامتنیت قرآنی بر داستان های ترجمه شده المنفلوطی در کتاب العبرات همایش ملی بینامتنیت(التناص)
15
سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناهید مراد نژاد (1393) انفاق و راهکار اقتصاد مقاومتی آن در کاهش تحریم ها دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
صادق البوغبیش، رسول بلاوی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1401) بررسی اجتماعی و روانشناختی تصویر کولی در رمان معاصر عربی
2
عبدالعزیز حمادی، رسول بلاوی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1401) مظاهر الفضاء السینوغرافی فی شعر علی کنعان
3
احمدی امنه ، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1400) نقد جامعه شناختی رمان «عشر صلوات للجسد» اثر وفاء عبدالرزاق
4
حمیدیان الهام ، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1400) تکنیک های روایتگری در رمان برید اللیل اثر هدی برکات
5
طرفی علیوی حسین ، علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1400) المیتاسرد: أنواعه؛ وظائفه؛ وتمثّلاته البنائیة فی روایات أمیر تاج السرّ
6
احمد عادل ساکی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، علی خضری (1400) تکنیکها و جلوه های سبکی جریان سیال ذهن در رمان های سنان أنطون
7
8
ایاد نیسی، رسول بلاوی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد (1400) مضامین المقاومة الأفغانیة وأسالیبها فی شعر السَیِّد أبوطالب مظفری وجابر قمیحة: دراسة مقارَنة
9
مرضیه ساکی، خداداد بحری، محمدجواد پورعابد (1400) جمالیة الصور التشبیهیة فی دیوان ابن معتوق الموسوی الحویزی
10
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1399) المفارقة المفهومیة فی البلاغة مع نماذج من القرآن الکریم
11
ابراهیم کنعانی، محمدجواد پورعابد، علی خضری (1399) بررسی جلوه های مقاومت در اشعار قاسم والی
12
عذراء دریس، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1399) فراخوانی شخصیت های سنتی و دلالت های آن در شعر نجاح ابراهیم
13
14
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) شخصیت و ارتباط آن با مکان متغیّر در سه رمان از سعد محمد رحیم پسا اشغال آمریکایی
15
فاطمه توانا، سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، محمدجواد پورعابد (1397) بررسی نحوی، زبانشناختی، بلاغی و معنایی حروف عطف (پیوند) در عربی و فارسی
16
علیخانی طیبه، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی (1397) گویش عربی ایل خمسه شهرستان نی ریز از جنبه صوتی و صرفی و ترکیبی
17
علیرضا شیخیانی، محمدجواد پورعابد، علی اصغر قهرمانی مقبل (1396) ساختار موسیقی در جداریه محمود درویش
18
سهیلی نژاد فاطمه ، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1395) بازتاب وطن در شعر علی محمود طه
19
زهره بهروزی، محمدجواد پورعابد، خداداد بحری (1395) اسلوب استفهام در شعر سمیح القاسم
20
سالم بوعذار، محمدجواد پورعابد، حسین مهتدی (1394) اسباب التزام وتعهد دینی ومظاهر آن در دیوان علی بن خلف حویزی
21
معصومه حاجی زاده ، خداداد بحری، محمدجواد پورعابد (1394) مضمون ها و سبک های مرثیه در شعر محمود سامی البارودی
22
معصومه حاجی زاده ، خداداد بحری، محمدجواد پورعابد (1394) مضمون ها و سبک های مرثیه در شعر محمود سامی البارودی
23
ناهید مراد نژاد ، سیدحیدر فرع شیرازی، ابراهیم ستوده، محمدجواد پورعابد (1393) الطباق البلاغی فی آیات الانفاق
24
سامیه دهقان پیر ، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1393) حکمت در شعر ابوتمام و متنبی
25
سامیه دهقان پیر ، محمدجواد پورعابد، حمیدرضا نوریزدان، سیدحیدر فرع شیرازی (1393) مقایسه بین حکمت ابوتمام ومتنبی
26
انزاری موسی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1392) بررسی نمادها در دیوان "لماذا ترکت الحصان وحیدا" محمود درویش
کتاب
1
محمدجواد پورعابد (1399) زنان کربلا شابک:978-964-743481-2
2
محمدجواد پورعابد، لیلا یادگاری (1399) در میانه دود یک قطره پیش از یاسمن شابک:978-964-7434-82-9
3
محمدجواد پورعابد (1397) میان گل وعشق شابک:978-964-7434-73-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!