29 مرداد 1401

غلامرضا عبدی

مرتبه علمی:
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
تلفن:
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Maryam Abbasi Tarighat, Farideh Heidari, gholamreza Abdi (2022) Fe3O4@SiO2-Ag nanocomposite colorimetric sensor for determination of arginine and ascorbic acid based on synthesized small size AgNPs by cystoseria algae extract Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 283; 115853
2
Abdul wahab, gholamreza Abdi, mohammad hamzeh saleem, Baber Ali, Saqib Ullah, Wadood Shah, Sahar Mumtaz, Ghulam Yasin, Crina Carmen Muresan, Romina Alina Marc (2022) Plants’ Physio-Biochemical and Phyto-Hormonal Responses to Alleviate the Adverse Effects of Drought Stress: A Comprehensive Review PLANTS-BASEL: 11; 1620
3
Shahida Anusha Siddiqui,, M. M. Chayan Mahmud, gholamreza Abdi, Uracha Wanich, mohammad Qudrat, Ullah Farooqi arooqi, Natwalinkhol Settapramote, Sipper Khan, Sajad Ahmad Wani (2022) New alternatives from sustainable sources to wheat in bakery foods: Science, technology, and challenges JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY: p.e14185.; p.e14185.
4
Riya Johnson, Kanchan Vishwakarma, Md. Shahadat Hossen, Vinod Kumar, A.M.S hackira, gholamreza Abdi, mohammad Sarraf, Jos T. Puthur, Mirza Hasanuzzaman (2022) Potassium in plants: Growth regulation, signaling, and environmental stress tolerance PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 172; 56-69
5
mohammad Sarraf, Kricelle Mosquera Deamici, Houda Taimourya, Monirul Islam, Sunita Kataria, gholamreza Abdi, Ritesh Kumar Raipuria, marian brestic (2021) Effect of Magnetopriming on Photosynthetic Performance of Plants International Journal of Molecular Sciences: 22; 9353
6
Yash D. Jagdale D. Jagdale, Saurabh V. Mahale, Beenish Zohra, Gulzar Ahmad Nayik, Aamir Hussain Dar, gholamreza Abdi, Khalid Ali Khan Khalid Ali Khan, Ioannis K. Karabagias (2021) Nutritional Profile and Potential Health Benefits of Super Foods: A Review Sustainability: 13; 9240
7
, Leila Karami, Mohammad Hedayat, gholamreza Abdi (2021) Effect of salinity and drought stress on morphological and biochemical properties of two Iranian fenugreek (Trigonella foenum– graecum) populations Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca: 49; 1-12
8
hussain shareef, Ibtihaj H. Al-Tememi, gholamreza Abdi (2021) Foliar nutrition of date palm: advances and applications. A review Folia Oecologica: 48; 00
9
10
hussain shareef, gholamreza Abdi, shah fahad (2020) Change in photosynthetic pigments of Date palm offshoots under abiotic stress factors Folia Oecologica: 47; 45-51
11
12
13
14
gholamreza Abdi, , (2019) Embryogenesis in Valerian (Valeriana officinalis L.) using leaf segments Advances in Horticultural Science: ; 179،185
15
غلامرضا عبدی، مجید شکر پور ، سید علیرضا سلامی ، سینزیا مارگاریتا (1397) تأثیر تنش کم آبی بر خصوصیات عملکردی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و متابولیت های نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) علوم باغبانی ایران: ; 715،727
16
17
18
19
20
21
gholamreza Abdi, hassan salehi, saeid Eshghi (2010) Effect of Natural Zeolite and Paclobutrazol on Reducing Salt Stress in Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.) Horticulture Environment and Biotechnology: 51; 15-166
22
saeid Eshghi, mohammad reza MAHMOODABADI, gholamreza Abdi, bita jamali (2010) Zeolite Ameliorates the Adverse Effect of Cadmium Contamination on Growth and Nodulation of Soybean Plant (Glycine max L.) journal of biological and environmental sciences: 4; 43-50
23
gholamreza Abdi, Mohammad Hedayat (2009) Callus Induction and Plant Regeneration in Tanacetum cinerariaefolium (Trevir.) Schultz-Bip: an Important Medicinal Plant Horticulture Environment and Biotechnology: 50; 347-351
24
مقالات در همایش ها
1
غلامرضا عبدی، سیده سکینه حسینی، احمد قاسمی (1401) آستاگزانتین: یک ترکیب آنتی اکسیدانی قوی دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
2
غلامرضا عبدی، محمد هدایت، احمد قاسمی (1401) اهمیت سبز فرش ها در محیط زیست ساحلی و کاربرد های آن-مقاله مروری دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
3
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر بستر کشت و عصاره بر روی فنل و فلاونوئید کل در گیاه نعناع فلفلی )piperita L. دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران¡ رفسنجان
4
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر کاربرد جلبک دریایی و گیاه مورینگا بر روی صفات کاروتنوئید و وزن تر و خشک گیاه )Mentha piperita L.( نعناع فل دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران¡ رفسنجان
5
دوست بین ناهید ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، هوشمندی دهنوی نیره (1400) بررسی تاثیر جلبک دریایی و کود دامی بر بهبود رشد چمن آفریقایی تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران¡ رفسنجان
6
هوشمندی دهنوی نیره ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، علی محمد صنعتی، دوست بین ناهید (1400) تأثیر نانو سیلیس و انواع بسترهای کشت بر ویژگیهای مورفولوژیک گل مغربی زیر تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران¡ رفسنجان
7
محمدی زیبا ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر جلبک دریایی و عصاره برگ مورینگا بر درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
8
هوشمندی دهنوی نیره ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، علی محمد صنعتی (1400) تأثیر مواد آلی و محلولپاشی نانوسیلیس بر صفات فیزیولوژیکی گل مغربی تحت تنش شوری هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
9
دوست بین ناهید ، رحیم نیکخواه، غلامرضا عبدی، هوشمندی دهنوی نیره (1400) استفاده از مواد آلی برای کاهش اثر تنش آللوپاتیک هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
10
احمد قاسمی، غلامرضا عبدی (1398) کارایی بیان ژن CYP1A در ماهی زروک (Scatophagus argus) بعنوان بیومارکر اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
11
غلامرضا عبدی، احمد قاسمی (1398) سیستم گیاهی وتیور، معرفی پتانسیل ها و کاربردهای وتیور جهت حفاظت از محیط زیست ساحلی و خصوصیات دارویی آن اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
12
غلامرضا عبدی، محمد هدایت (1398) تاثیر فصول مختلف بر برخی متابولیت های گیاه استویا در استان بوشهر همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی
13
غلامرضا عبدی، احمد قاسمی (1397) اکوسیستم مانگرو: متابولیت های ثانویه گیاه حرا و استفاده های دارویی و سنتی آن ( Avicennia marina اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های پایدار)
14
لیلا کرمی، غلامرضا عبدی (1397) بررسی تاثیر تغییرات زیستگاهی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه های دانه رست گیاه حرا در دو منطقه بردخون و عسلویه اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های پایدار)
15
احمد رضا موسوی ، غلامرضا عبدی، مهدی محمدی (1397) کاربردهای اقتصادی و صنعتی ریزجلبک ها اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
16
احمد قاسمی، غلامرضا عبدی، زهرا سیدی، حسین ذوالقرنین (1397) ساختار ژنتیکی جمعیت های جنگل های حرا (Avicennia marina) در هرمزگان اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های پایدار)
17
18
غلامرضا عبدی، مجید شکرپور، علیرضا سلامی (1397) تاثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای آنتی اکسیدانی، پروفایل متابولیت و غلظت فلاونوئید در پپرمینت هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
19
غلامرضا عبدی، مجید شکر پور ، سید علیرضا سلامی (1397) ترکیب اسانس و رشد نعناع فلفلی (Mentha × piperita L.) تحت کمبود آب هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی دیندارلو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی، مریم رحیمی، اسماء حسینی (1394) آبیاری گیاه Vetiveria zizanioides (L.) Nash بوسیله فاضلاب شهری به منظور کاهش آلودگی های محیطی دانشگاه خلیج فارس
2
غلامرضا عبدی (1391) بررسی سازگاری چند گیاه پوششی در منطقه عسلویه دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
مهین رضائی، غلامرضا عبدی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، دارا باقری (1400) مدلسازی آزمایشگاهی کشاورزی تلفیقی با آب دریا با استفاده از پساب میگو
3
4
5
هوشمندی دهنوی نیره ، رحیم نیکخواه، علی محمد صنعتی، غلامرضا عبدی (1400) بررسی اثر مواد آلی و محلول پاشی نانو سیلیس در شرایط تنش شوری بر ویژگی های کمی و کیفی گل مغربی
6
زینب سعادت طلب ، ماندانا زارعی، غلامرضا عبدی، فاطمه محمدصالحی (1399) سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از سلول-های دیاتومه Chaetoceros sp. به منظور سنجش آمونیاک
7
کوثر شاه محمدی بیاتیانی، مریم عباسی طریقت، غلامرضا عبدی، خسرو محمدی (1399) دسته بندی گیاهان نعناعیان با استفاده از PLS-DA و PCA براساس طیف های ,FT-IR UV-Vis و CV براساس منشأ و نوع گیاه
8
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1398) بررسی درون شیشه ای تنحمل شوری و خشکی بدو توده شنبلیله ایرانی Trigonella foenum– graecum
9
نجمه قحطان، محمدامین کهن مو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1397) کشت بافت گیاه جیکه
10
رباب ناطق زاده ، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1392) ریز پیوندی پرتقال واشنگتن ناول با پیوند نوک شاخساره
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!