28 شهریور 1400
محمود افشاري

محمود افشاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 07731223328
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

علایق پژوهشی

  • نظریه توزیع ها
  • موجک ها در آمار: کاربرد در نظریه برآورد ها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، مراد علیزاده، هیثم یوسف (1400) TheOdd Log-Logistic Burr-X Family of Distributions:Properties and Applications JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: 20; 228-241
2
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، ابوذر بازیاری (1400) برآوردگر آستانه موجک تابع رگرسیون نیمه پارامتری با خطاهای همبسته پژوهش های ریاضی: 7; 4
3
zohreh Zamani, Mahmoud Afshari, Hamid Karamikabir, Maryam Khanahmadi, Morad Alizadeh (2021) The New Extension of Odd Log-Logistic Chen Distribution: Mathematical Properties and Applications Thailand Statistician: 19(2); 317-338
4
محمود افشاری، ابوذر بازیاری، یگانه مرادیان، حمید کرمی کبیر (1399) برآوردگرهای بیزی آستانه موجک تابع رگرسیون ناپارامتری بر اساس توزیع پیشین آمیخته علوم آماری: 14; 287-306
5
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, Fazlollah Lak (2020) Wavelet threshold based on Stein's unbiased risk estimators of restricted location parameter in multivariate normal JOURNAL OF APPLIED STATISTICS: 9; 1-18
6
محمود افشاری، سعید طهماسبی، شبنم شادمان (1399) ساختار ماتریس کوواریانس موجکی و برآورد بیزی-موجکی فرآیند خود بازگشتی با حافظه طولانی مدت پژوهش های ریاضی: ; ،
7
8
Abouzar Bazyari, Mahmoud Afshari, (2020) An Asymptotic Two-Sided Test in a Family of Multivariate Distribution JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; 162،172
9
10
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari (2020) New Wavelet SURE Thresholds of Elliptical Distributions under the Balance Loss STATISTICA SINICA: ; ،
11
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, , Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2020) The Weibull Topp-Leone Generated Family of Distributions:Statistical Properties and Applications Journal of the Iranian Statistical Society: ; 121،161
12
, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh, Hamid Karamikabir (2019) The Zografos-Balakrishnan Odd Log-Logistic Generalized Half-Normal Distribution with Mathematical Properties and Simulations Statistics, Optimization and Information Computing: ; 211،234
13
, Mahmoud Afshari, Hamid Karamikabir, , Morad Alizadeh (2019) The New Odd Log-Logistic Generalised Half-Normal Distribution: Mathematical Properties and Simulations Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
14
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2019) A New Extended Generalized Gompertz Distribution with Statistical Properties and Simulations COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
15
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari (2019) The Location Parameter Estimation of Spherically Distributions with Known Covariance Matrices Statistics, Optimization and Information Computing: ; ،
16
, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh (2018) The Generalized Odd Gamma-G Family of Distributions: Properties and Applications AUSTRIAN JOURNAL OF STATISTICS: ; 69،89
17
Morad Alizadeh, Mahmoud Afshari, , Thiago Ramirez (2018) Extended exp-G family of distributions: Properties, applications and simulation COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; 0،0
18
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari (2018) Wavelet Shrinkage Generalized Bayes Estimation for Elliptical Distribution Parameter’s under LINEX Loss International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing: ; 1،16
19
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, (2018) Shrinkage Estimation of Non-negative Mean Vector with Unknown Covariance Under Balance Loss Journal of Inequalities and Applications: ; ،
20
Abouzar Bazyari, Mahmoud Afshari (2018) A New Test for Multivariate Ordered Alternatives: Medical Application and Geometric Interpretation Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 557،570
21
Morad Alizadeh, Mahmoud Afshari, , , (2018) A New Odd Log-Logistic Lindley Distribution with Properties and Applications Sankhya A: ; 1،24
22
Mahmoud Afshari (2017) Nonlinear wavelet shrinkage estimator of nonparametric regularity regression function via cross-validation with simulation study International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing: ; 1،16
23
Fazlollah Lak, Mahmoud Afshari, (2016) An Efficiency Bayesian Unit Root Test in Unobserved-ARCH Models COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
24
Mahmoud Afshari, Fazlollah Lak, (2016) A New Bayesian Wavelet Thresholding Estimation of Nonparametric Regression JOURNAL OF APPLIED STATISTICS: ; 1،18
25
Saeid Tahmasebi, Ali Akbar Jafari, Mahmoud Afshari (2015) Concomitants of Dual Generalized Order Statistics from Morgenstern Type Bivariate Generalized Exponential Distribution JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; 1،12
26
Maryam Eskandarzadeh, Saeid Tahmasebi, Mahmoud Afshari (2015) Information measures for record ranked set samples Ciência e Natura: 38(2); 554563
27
Rouhollah Gheisari, Mahmoud Afshari, (2013) Energy distribution of d1s muonic atom and its spin states effecting on muonic X-Ray transfer yield in solid thin film method INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E: ; ،
28
29
حسن علی عیاد ، محمود قاسمی، مهین هاشمی، علی مهرابی کوشکی ، سیلوا هوسپیان، محمود افشاری (1390) بررسی رابطه ی مقدار هورمون تحریک کننده تیرویید در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتلا به کم کاری مادر زادی تیرویید Journal of Isfahan Medical School: ; ،
30
زهرا آقانوری، محمود افشاری، محمود سلامی، مسعود امینی (1390) ارزیابی آستانه ی TSH تعیین شده برای فراخوان نوزادان در طرح غربالگری تیرویید Journal of Isfahan Medical School: ; 1،7
31
مقالات در همایش ها
1
ابوذر بازیاری، محمود افشاری، مایده به فروز (1398) محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره انفرادی با استفاده از قدم های تصادفی 12 امین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
2
3
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، ابوذر بازیاری (1398) برآورد اقباض بیزی تعمیم یافته کم بیشینه بردار میانگین برای نرمال چند متغیره دوازدهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی
4
حمید کرمی کبیر، روح اله حقیقت طلب ، محمود افشاری (1398) مدل تطبیق بیزی موجک انقباضی در برآورد ناپارامتری تابع رگرسیون پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
5
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری (1397) برآورد انقباضی برای پارامترهای محدودشده دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
6
فاطمه تنگسیری، حمید کرمی کبیر، محمود افشاری (1397) برآورد موجکی مشتق تابع چگالی برای فرایند بطور یکنواخت آمیخته قوی دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
7
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، محمد آرشی (1397) برآورد انقباضی برای پارامتر مکان محدود شده ی توزیع نرمال چند متغیره چهاردهمین کنفرانس ملی آمار ایران
8
محمود افشاری، فضل الله لک، حمید کرمی کبیر (1397) برآورد انقباض موجکی مدل رگرسیون نیمه پارامتری چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
9
محمود افشاری، بهزاد قلی زاده (1395) الگوریتم موجک دوبعدی براورد موجکی هسته ای تابع رگرسیون ناپارامتری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
10
عبدالمجید مصلح، حیدر مختاری فریور ، محمود افشاری (1395) بررسی الگو های تحلیل اطلاعات بر روی داده های توزیع شده با مشخصه بلادرنگ اولین همایش ملی روش های تحلیل اطلاعات
11
فضل الله لک، محمود افشاری، بهزاد قلی زاده (1394) آزمون بیزی جدید در مدلهای U-ARCH دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
12
محمود افشاری، شبنم شادمان (1394) موجک ها در برآورد مدلARFIMA دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی
13
محمود افشاری، محمد حسین نجفی (1394) شبیه سازی مقادیر رکوردی از یک توزیع پیوسته دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی
14
محمود افشاری، حیدر مختاری فریور (1393) رگرسیون چند متغیره توزیع شده با استفاده از داده کاوی جمعی موجکی هشتمین همایش ملی آمار
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
حمیده خدری، سعید طهماسبی، محمود افشاری (1400) نتایجی بر روی معیار جدید اکستروپی و کاربردهای آن
2
انیس غریبی، سعید طهماسبی، محمود افشاری (1400) مطالعه نامساوی های درآمد و تحلیل ریسک بر اساس توزیع پارتو
3
4
سعید رحیمی، سعید طهماسبی، فضل الله لک، محمود افشاری (1399) بررسی اندازه های اطلاع تجمعی تعمیم یافته برای طول عمر سیستمهای منسجم
5
6
7
راضیه بازیاری، محمود افشاری، مراد علیزاده (1398) توزیع وایبل توسعه یافته مارشال -الکین و بررسی خواص آماری آن
8
بیستون حسینی، محمود افشاری، عباس بهزاد بهبهانی ، فضل الله لک (1397) خانواده ی جدید از توزیع ها براساس روش تی-ایکس همراه با ویژگی ها و کاربردهای آن
9
فاطمه تنگسیری، محمود افشاری، فضل الله لک (1397) موجک ها انقباضی برای مدل رگرسیون با طرح تصادفی و خطاهای همبسته
10
ایزدبخش فاطمه، محمود افشاری، سعید طهماسبی (1397) بر آورد موجکی خطی مشتق تابع ر گرسیون بر پایه داده های اریب
11
فاطمه منصوری، سعید طهماسبی، محمود افشاری (1397) خواص وکاربردهایی از اطلاع کولبک – لیبلر تجمعی در قابلیت اعتماد
12
مریم اسکندرزاده، سعید طهماسبی، محمود افشاری، محمد محیسنی(دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان) (1397) معیارهای اطلاع در نظریه ی قابلیت اعتماد براساس نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار
13
زهره خلیلی، محمود افشاری، مراد علیزاده (1396) توزیع نمایی جدید با انعطاف پذیری بالا
14
فرشته شکوهیان، محمود افشاری، سعید طهماسبی (1396) بررسی ویژگی های یک تعمیم خاص از توزیع نمایی دو پارامتری
15
روح اله حقیقت طلب ، محمود افشاری، فضل الله لک (1396) روش های بیزی در انتخاب مقدار آستانه برای موجک انقباضی
16
17
یگانه مرادیان، محمود افشاری، حسین حق بین (1396) بهینه گی برآوردهای بیزی موجکی
18
عباس حیدری، محمود افشاری، حسین حق بین (1396) خوشه بندی داده های تابعی با استفاده از موجک
19
بهزاد قلی زاده ، محمود افشاری، فضل الله لک، سعید طهماسبی (1395) استنباط بیزی در ازمون ریشه واحد و براورد تابع رگرسیون بر اساس موجک ها
20
حیدر مختاری فریور ، محمود افشاری، فضل الله لک (1394) رگرسیون چند متغیره توزیع شده با استفاده از داده کاوی موجکی
21
22
شهلا جولایی دستجردی ، محمود افشاری، سعید طهماسبی (1394) یک خانواده سه پارامتری جدید از توزیع ها
23
مژگان منفرد، سعید طهماسبی، سعید طهماسبی، محمود افشاری (1393) بررسی ترتیب های وابسته در تابع میانگین باقیمانده طول عمر و ویژگی های آن
24
شبنم شادمان، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) برآورد بیزی پارامترهای توزیع گوسین مدل ARFIMA بر اساس موجک
25
محمد حسین نجفی ، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1393) براورد بیزی پارامترهای خانواده نمایی یک پارامتری بر اساس مقادیر رکوردی
26
خیرالنسا موسوی، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) انتخاب متغیر بیزی
27
ایمان موافق ده دشتی ، سعید طهماسبی، سعید طهماسبی، محمود افشاری (1393) کلاس ترکیبی از توزیع های سری های توانی وایبل تعمیم یافته
28
محمد مهدی وردیانی ، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) برآورد پارامتر ها در توزیع لجستیک دومتغیره مورگنشترن
29
عاطفه علی پور ، محمود افشاری (1393) براورد تابع رگرسیون با نقطه تغییر مشخص به زوش موجک
30
محمد حسین نجفی ، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) برآورد بیزی پارامترخانواده نمایی یک پارامتری بر اساس مقادیر رکوردی
31
اکرم سلیمی، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) روش بیزی نقاط تغییر چند گانه
32
سیده علیا دشتی ، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) ازمون جدید بیز ناایستایی در مدلهای خود بازگشتی ناهمگن شرطی مشاهده نشده
33
موسی ایمانی اصل اینانلو ، محمود افشاری، محمداسماعیل دهقان منفرد، فضل الله لک (1392) براورد پارامترها در توابع MTBED با استفاده از متغیرهای همراه از اماره های ترتیبی
34
سمیه علی آبادی ، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) اندازه های اطلاع برای خانواده های گامای تعمیم یافته
35
موسی ایمانی اصل اینانلو ، محمود افشاری، علی اکبر دهقان ، فضل الله لک (1392) برآورد پارامتر ها ددر توزیع نمایی دومتغیره مورگنشترن با استفاده از متغیرهای همراه از آمارههای ترتیبی
36
سمیه علی آبادی ، سعید طهماسبی، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) اندازه های اطلاع برای خانواده گامای تعمیم یافته
37
زهره گنجعلی وند ، محمود افشاری، سعید طهماسبی (1392) نمودار کنترل توزیع آزاد بر پایه آماره های ترتیبی
38
فرخنده رییسی، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1392) کنترل کیفیت بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه بندی شده
39
پریسا فرهادی کله کلانی ، محمود افشاری، فضل الله لک (1392) براورد موجکی غیر خطی استانه ای تابع رگرسیون ناپارامتری
40
پریسا فرهادی کله کانی ، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1392) برآورد گرموجکی غیرحطی آستانه ای تابع رگرسیون ناپارامتری
41
اکرم ریاحی مدوار ، محمود افشاری، فضل الله لک (1392) برآورد تابع رگرسیون و همگرایی مجانبی تحت LPبا استفاده از موجک انقباضی
42
اکرم ریاحی، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1392) براورد تابع رگرسیونی و همگرایی مجانبی تحت l^p با استفاده از موجک انقباضی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مار (1395 - 1397)
  • مدیر تحصیلات تکمیلی (1392 - 1394)
  • معاونت آموزشی دانشکده (1389 - 1392)
  • مدیر گروه مار (1388 - 1389)
  • مدیر گروه ریاضی وآمار (1386 - 1388)
بیشتر

گالری تصاویر

افشاري افشاري