29 مرداد 1401
محمد واقفي

محمد واقفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 077-31342401
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
Arsalan Keshavarz, Mohammad Vaghefi, Goodarz Ahmadi (2021) Effect of the shape and position of the bridge pier on the bed changes in the sharp 180-degree bend Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 5; 1-19
4
Kumars Mahmoodi, Mohammad Javad Ketabdari, Mohammad Vaghefi (2021) Proposing a new local density estimation outlier detection algorithm: an empirical case study on flow pattern experiments PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS: 24; 1852-1879
5
danesh Dehghan, Mohammad Vaghefi, Masoud Ghodsian (2021) The effect of collar width ratio on the flowpattern around an oblong pier in a bend Water Science and Technology-Water Supply: 165; 1-15
6
, Mohammad Vaghefi (2021) Numerical investigation of water hammer due to transient in parallel pumps International Journal of Civil Engineering: 21; 1-11
7
Mohammad Vaghefi, Hossein Rahideh, , (2021) Numerical study of two dimensional Burger’s equation: The phenomenon of the fall of sediment particles using incremental differential quadrature method Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 21; 1-17
8
چنور عبدی چوپلو، محمد واقفی، سید حامد معراجی (1400) مقایسه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون صفحات مستغرق منفرد، دوتایی وتک پایه پل مستقر در قوس 180 درجه تند با قوس تند بدون سازه هیدرولیکی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز: 50; 61-71
9
10
Narges Moghadasi, Seyed Habib Musavi-Jahromi, Mohammad Vaghefi, Amir Khosrojerdi (2021) Effect of Mean Velocity-to-Critical Velocity Ratios on Bed Topography and Incipient Motion in a Meandering Channel: Experimental Investigation Water (Switzerland): 13; 1-22
11
, Mohammad Vaghefi, Yee Meng Chiew (2021) Effect of T-shaped spur dike length on mean flow characteristics along a 180-degree sharp bend JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS: 69; 98-107
12
13
, Mohammad Vaghefi, Masoud Ghodsian (2021) Experimental study of the effect of the length‑to‑width ratio and skewness angles of the pier installed at the bend on scour pattern Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 43; 1-17
14
Arsalan Keshavarz, Mohammad Vaghefi, Goodarz Ahmadi (2021) Investigation of ow patterns around rectangular and oblong piers with collar located in a 180-degree sharp bend Scientia Iranica: 28; 2479-2492
15
Mohammad Vaghefi, , Choonor Abdi Choplou (2021) Numerical Study of Bed Topography Variations Owing to Placement of Triad Series of Vertical Bridge Piers Installed in a 180‑degree Bend with Different Relative Radii Using SSIIM Numerical Model Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 20; 559
16
17
18
, Mohammad Vaghefi (2020) Investigation of abutment effect on scouring around inclined pier at a bend JOURNAL OF APPLIED WATER ENGINEERING AND RESEARCH: ; ،
19
20
, Mohammad Vaghefi (2020) Numerical simulation of water hammer using implicit Crank-Nicolson Local Multiquadric Based Differential Quadrature INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: ; ،
21
, Mohammad Vaghefi, (2020) Effect of the position of perpendicular pier groups in a sharp bend on flow and scour patterns: numerical simulation Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: ; ،
22
23
, Mohammad Vaghefi, (2020) The Effect of Inclined Pair Piers on Bed Topography: Clear Water, Incipient Motion and Live Bed Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: ; ،
24
Mohammad Vaghefi, , Choonor Abdi Choplou (2020) The effect of upstream T-shaped spur dike on reducing the amount of scouring around downstream bridge pier located at a 180° sharp bend International Journal of River Basin Management: ; ،
25
26
, Mohammad Vaghefi, Masoud Ghodsian (2020) Experimental Study on the Effect of Thickness and Level of the Collar on the Scour Pattern in 180° Sharp Bend with Bridge Pier Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: ; ،
27
28
اشکان صالحی، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1398) توسعه ی روش دیفرانسیل کوادراچر در شبیه سازی جریان تک فاز در محیط متخلخل مخازن هیدروکربنی مهندسی عمران شریف: 35.2; 15-25
29
چنور عبدی چوپلو، محمد واقفی، سید حامد معراجی (1398) تاثیر کاهش 20 درصدی طول همپوشانی صفحات مستغرق بالادستی پایه پل بر توپوگرافی بستر در قوس تند 180 درجه مهندسی عمران مدرس: ; ،
30
محمد واقفی، کیومرث محمودی، مریم اکبری (1398) شناسایی دادههای غیرنرمال آزمایشات الگوی جریان در قوس با استفاده از روشهای آماری مهندسی آبیاری و آب: ; 17،29
31
لیلا اقبال نیک ، محمد واقفی، محمدرضا گل بهار حقیقی (1398) تاثیر شرایط جریان بر ابعاد حفره آبشستگی اطراف گروه پایه های پل 6تایی کج و عمود بر جهت جریان در کانال قوسی 180درجه مهندسی عمران مدرس: ; 1،16
32
محمد واقفی، بهنام مبارکی (1398) ارزیابی رفتار دینامیکی ستون های پل بتنی تحت اثر انفجار سطحی مهندسی عمران شریف: ; 133،141
33
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi, (2019) Evaluation of the response modification factor of RC structures constructed with Bubble Deck system Scientia Iranica: ; ،
34
35
36
37
, Mohammad Vaghefi, Shaker Hashemi (2019) Bed topography variations in bend by simultaneous installation of submerged vanes and single bridge pier Arabian Journal of Geosciences: ; ،
38
39
محمد واقفی، ندا صفری پور ، الهام زارعی، امین محمودی، سیدشاکر هاشمی (1397) مقایسه آزمایشگاهی تاثیر صفحات مستغرق بر توپوگرافی قوس توام با پایه پل منفرد مهندسی عمران مدرس: ; ،
40
افشین اقبال زاده ، مختار رستم نژاد ، محمد واقفی، سمیه الیاسی (1397) بررسی عددی تأثیر طول آب شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم دانش آب و خاک: ; 69،58
41
Mohammad Vaghefi, Kumars Mahmoodi, (2018) Detection of Outlier in 3D Flow Velocity Collection in an Open Channel bend Using Various Data Mining Techniques Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: ; ،
42
43
44
Mohammad Vaghefi, Kumars Mahmoodi, (2018) A comparison among data mining algorithms for outlier detection using flow pattern experiments Scientia Iranica: ; 605،590
45
46
Mohammad Vaghefi, Behroz Faraji, , (2018) Numerical investigation of flow pattern around a T-shaped spur dike in the vicinity of attractive and repelling protective structures Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: ; 1،15
47
48
Mohammad Vaghefi, , (2018) Flow pattern around attractive, vertical, and repelling T-shaped spur dike in a mild bend using CFD modeling International Journal of Civil Engineering: ; ،
49
محمد واقفی، علی خوشابی، مریم اکبری، مسعود قدسیان (1396) تاثیر موقعیت آبشکن بر الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس با استفاده از نرم افزار FLOW-3D آبیاری و زهکشی ایران: ; ،
50
علی رضا شیخ ابوالحسنی ، محمد واقفی، علیرضا فیوض (1396) مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مواد آببند کننده رایج بر مقاومت بتن و بتن الیافی فولادی، پلی پروپیلن و شیشه ای مهندسی عمران مدرس: ; 205214
51
ندا صفری پور ، محمد واقفی، امین محمودی (1396) بررسی تأثیر عملکرد صفحات مستغرق پاد ساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد مستقر در قوس تند مهندسی آبیاری و آب: ; 19،28
52
53
محمد واقفی، یاسر صفرپور بالاجورشری ، مریم اکبری (1396) مطالعه عددی الگوی جریان و آبشستگی ناشی از آبشکن های سری سرسپری علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: ; 35،45
54
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2017) Effect of T-shaped Spur Dike on Flow Separation in a 90^ Bend Using SSIIM Model JOURNAL OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA: ; ،
55
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi, (2017) Evaluation of ductility and response modification factor in moment-resisting steel frames with CFT columns Earthquakes and Structures: ; 643،652
56
, Mohammad Vaghefi (2017) Experimental investigation on streamlines in a 180 sharp bend ACTA SCIENTIARUM-TECHNOLOGY: ; 432،425
57
, Masoud Ghodsian, , Mohammad Vaghefi (2017) Experimental Study on Flow Pattern and Scour Hole Dimensions Around a T-Shaped Spur Dike in a Channel Bend Under Emerged and Submerged Conditions International Journal of Civil Engineering: ; 1،16
58
, Mohammad Vaghefi, Amin Mahmoudi (2017) The scour pattern around an inclined cylindrical pier in a sharp 180-degree bend: an experimental study International Journal of River Basin Management: ; ،
59
Mohammad Vaghefi, , (2017) Numerical Comparison of the Parameters Influencing the Turbulent Flow using a T-shaped Spur Dike in a 90° Bend Journal of Applied Fluid Mechanics: ; 231،241
60
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi, (2017) Evaluation of Ductility of RC Structures Constructed with Bubble Deck System International Journal of Civil Engineering: ; 1،16
61
Mohammad Vaghefi, Masoud Ghodsian, (2017) Experimental Investigation on 3D Flow around a Single T-Shaped Spur Dike in a Bend Periodica Polytechnica-Civil Engineering: ; 1،9
62
Amin Mahmoudi, , , , Mohammad Vaghefi (2017) Experimental Study on Wave Transmission and Reflection at Impermeable Submerged Breakwaters International Journal of Coastal and Offshore Engineering: ; 19،27
63
Mohammad Vaghefi, Masoud Ghodsian, Saeed Salimi (2016) Scour Formation Due to Laterally Inclined Circular Pier ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 41; 1311-1318
64
65
66
محمد واقفی، ولی الله محسنی مهر ، سیدشاکر هاشمی (1395) مطالعه عددی الگوی جریان در کانال قوسی تحت تأثیر تغییرات پارامتر U/Uc با استفاده از نرم افزار Flow3d علوم و مهندسی آبیاری: ; 67،81
67
مرضیه ایرانشاهی، مسعود قدسیان، محمد واقفی (1395) الگوی جریان و آبشستگی سری سهتایی آبشکنهای سرسپری در قوس تند مهندسی عمران مدرس: ; 1،12
68
امین محمودی، حبیب حکیم زاده ، محمد جواد کتابداری ، محمد واقفی (1395) مدلسازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر هیدرولیک: ; ،
69
محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، سید حامد معراجی، امین محمودی (1395) مطالعه آزمایشگاهی تغییرات زمانی بستر در قوس 081 درجه تند با زوج پایه همگرا مهندسی عمران مدرس: ; 231،242
70
محمد واقفی، افشین اقبال زاده ، مختار رستم نژاد (1395) بررسی عددی اثر دبی بر الگوی جریان حول آبشکن ساده مستغرق در کانال رو باز مهندسی منابع آب: ; 67،80
71
مرضیه ایرانشاهی، مسعود قدسیان، محمد واقفی (1395) الگوی جریان و آبشستگی سری سه تایی آبشکن های سرسپری در قوس تند مهندسی عمران مدرس: ; 1،16
72
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2016) Effects of distance between the T-shaped spur dikes on flow and scour patterns in 90 bend using the SSIIM model Ain Shams Engineering Journal: ; 31،45
73
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2016) Effect of Sediment Density on the Bed Topography in a Channel Bend Using Numerical Modeling Journal of Engineering Research: ; 22،23
74
Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi, , (2016) Comparison the Capacity of Box Steel Columns, Fabricated with Groove and Fillet Welds International Journal of Steel Structures: ; 373،382
75
, Mohammad Vaghefi (2016) Effect of the Soil Type on the Dynamic Response of a Tunnel under Surface Detonation COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES: ; 363،370
76
Mohammad Vaghefi, , Alireza Reza Fiouz (2016) An Experimental Study of Mean and Turbulent Flow in a 180 Degree Sharp Open Channel Bend: Secondary Flow and Bed Shear Stress KSCE Journal of Civil Engineering: ; 1582،1593
77
, Mohammad Vaghefi, Alireza Reza Fiouz (2016) Numerical investigation seismic performance of rigid skewed beam-to-column connection with reduced beam section STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: ; 507،528
78
, Parviz Malekzadeh, Alireza Reza Fiouz, Mohammad Vaghefi (2016) Thermal effect on free vibration of functionally graded truncated conical shell panels THIN-WALLED STRUCTURES: ; 45،61
79
80
Mohammad Vaghefi, Masoud Ghodsian, Saeed Salimi (2016) The effect of circular bridge piers with different inclination angles toward downstream on scour SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES: ; 75،86
81
82
Shaker Hashemi, , Mohammad Vaghefi (2016) A New Approach for Numerical Analysis of the RC Shear Walls Based on Timoshenko Beam Theory Combined with Bar-Concrete Interaction journal of rehabilitation in civil engineering: ; 79،92
83
84
, Mohammad Vaghefi (2016) Flow and scour pattern around submerged and non-submerged T-shaped spur dikes in a 90 bend using the SSIIM model International Journal of River Basin Management: ; ،
85
86
, Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi (2016) Cyclic Analysis of RC Shear Walls, Considering Bar -Concrete Interaction Journal of Seismology and Earthquake Engineering: ; 81،89
87
Mohammad Vaghefi, Arash Ahmadi, Behroz Faraji (2015) The Effect of Support Structure on Flow Patterns Around T-Shape Spur Dike in 90° Bend Channel ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 40; 1299-1307
88
ولی الله محسنی مهر ، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1394) بررسی عددی اثر موقعیت آبشکن های T شکل بر قدرت جریان ثانویه با استفاده از نرم افزار سیم علوم و مهندسی آبیاری: ; 166175
89
سمیه الیاسی، افشین اقبال زاده ، میترا جوان، محمد واقفی (1394) اثر تنگ شدگی مقطع ناشی از آبشکن در قوس بر الگوی جریان با نرم افزارFLOW-3D آبیاری و زهکشی ایران: ; 983993
90
پریسا رادان، محمد واقفی (1394) SSIIM الگوی جریان در کانال قوسی با آبشکن سرسپری جاذب و دافع مستغرق با مدل آبیاری و زهکشی ایران: ; 773783
91
92
محمد واقفی، مرجان کشاورزی (1394) مدل سازی اجزا محدود کمانش عمودی خطوط لوله دریایی مدفون اقیانوس شناسی: ; 1،9
93
حسین علیزاده ارمکی ، محمد واقفی، مسعود قدسیان، مجتبی خسروی (1394) مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکن سرسپری مستغرق جاذب و دافع مهندسی عمران مدرس: ; 137،148
94
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1394) تحلیل غیرخطی لرزه ای دیوار برشی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر اندرکنش بتن و میلگرد پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله: ; 69،80
95
محمد واقفی، یاسر صفرپور بالاجورشری ، سیدشاکر هاشمی (1394) تعیین میزان آبشستگی و مولفه های سه بعدی سرعت پیرامون آبشکن سرسپری در کانال قوسی با روش عددی و دادههای آزمایشگاهی مهندسی آبیاری و آب: ; 109،124
96
97
, Mohammad Vaghefi (2015) Numerical study of the depth and cross-sectional shape of tunnel under surface explosion TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY: ; 114،122
98
Mohammad Vaghefi, , Shaker Hashemi (2015) Effects of relative curvature on the scour pattern in a 90° bend with a T-shaped spur dike using a numerical method International Journal of River Basin Management: ; ،
99
100
101
Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi (2015) Investigation of bond slip efect on the P-M interaction surface of RC columns under biaxial bending Scientia Iranica: ; 388،399
102
حامد حسین زاده تبریزی ، محمد واقفی، مسعود قدسیان (1393) تاثیر عدد فرود جریان بر الگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکنهای سری در مسیر مستقیم در حالت مستغرق و غیرمستغرق مهندسی عمران مدرس: ; 71،82
103
محمد واقفی، مسعود قدسیان، بهنام سلیمانی، مریم اکبری (1393) بررسی عددی تاثیر شعاع انحنای قوس بر الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب مهندسی منابع آب: ; 51،61
104
105
106
آرش ادیب، امین تقوی فر ، محمد واقفی (1393) بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون علوم و فناوری دریا: ; 1،14
107
محمد واقفی، هادی زره پوش شیرازی ، مریم اکبری (1393) مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق مهندسی آبیاری و آب: ; 145،156
108
سمیه الیاسی، افشین اقبال زاده ، محمد واقفی، میترا جوان (1393) بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه هیدرولیک: ; 59،68
109
, , Habib Rostami, , Mohammad Vaghefi (2014) The Association Thermodynamics Modeling of Asphaltene Precipitation PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 51،60
110
Mohammad Vaghefi, , (2014) Numerical investigation of the effect of Froude number on flow pattern around a submerged T-shaped spur dike in a 90° bend Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences: ; 266،277
111
Mohammad Vaghefi, Arash Ahmadi, Behroz Faraji (2014) Variation of Hydraulic Parameters with Different Wing of a T-Shape Spur Dike in Bend Channels Journal of Central South University: ; 0،0
112
محمد واقفی، ولی الله محسنی مهر ، سیدشاکر هاشمی (1392) مطالعه عددی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه با بستر تعادل یافته هیدرولیک: ; 67،74
113
مریم عبدالله پور ، مهدی یاسی، جواد بهمنش، محمد واقفی (1392) بررسی آزمایشگاهی کارکرد سریزها با تاج شیبدار در یک قوس 90 درجه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: ; 79،82
114
سید ماجد نوربخش صالح ، محمد واقفی، مسعود قدسیان (1392) مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف آبشکنT شکل مستغرق در مسیر مستقیم تحقیقات منابع آب ایران: ; 52،63
115
محمد واقفی، امیر عظیمی، مسعود قدسیان (1392) مطالعه عددی الگوی آبشستگی در کانال قوسی با استفاده از نرم افزار Flow-3D پژوهش های فرسایش محیطی: ; 59،72
116
, , Hossein Rahideh, Mohammad Vaghefi (2013) An Experimental Calculation of Asphaltene Critical Properties in Crude Oil Reservoir Systems PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 1797،1811
117
, Shaker Hashemi, Mohammad Vaghefi (2013) Seismic Evaluation of Steel Frames Subjected to Decaying Sinusoidal Records through IDAMethod Journal of Seismology and Earthquake Engineering: ; 207،222
118
Yasin Heydarpour, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar, Mohammad Vaghefi (2012) Thermoelastic analysis of rotating laminated functionally graded cylindrical shells using layerwise differential quadrature method ACTA MECHANICA: ; 81،93
119
Parviz Malekzadeh, Yasin Heydarpour, Mohammad Reza Golbahar, Mohammad Vaghefi (2012) Transient response of rotating laminated functionally graded cylindrical shells in thermal environment INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: ; 43،56
مقالات در همایش ها
1
صولتی سامان ، محمد واقفی (1400) بررسی تاثیر پارامتر زمان تداوم سیل بر الگوی آبشستگی بستر در قوس تند 180 درجه دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، ایران¡ اهواز
2
صولتی سامان ، محمد واقفی (1400) بررسی تاثیر زمان اوج به زمان تداوم هیدروگراف سیل بر تغییرات توپوگرافی بستر قوس تند دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، ایران¡ اهواز
3
چنور عبدی چوپلو، مسعود قدسیان، محمد واقفی، سارا کازرونی، الناز بداغی (1400) اثر ارتفاع ریزش جریان بر توپوگرافی بستر پاییندست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقهای شکل بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ایران¡ گرگان
4
کوشیار لهسایی، محمد واقفی، چنور عبدی چوپلو (1400) بررسی عددی الگوی جریان پیرامون گروه پای ههای واگرای هم راستا و عمود بر مسیر جریان درجه 180مستقر در قوس بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ایران¡ گرگان
5
سحر مرادی، محمد واقفی، چنور عبدی چوپلو (1400) شبیهسازی عددی اثر شکل قرارگیری پای ههای پل عمودی مستقر در قوس 180 درجه تند بر کانتورهای سرعت توسط نرمافزار SSIIM 1.0 بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ایران¡ گرگان
6
فریبا نیک نژاد ، امین محمودی، محمد واقفی (1400) مطالعه عددی تأثیر دبی انحرافی آبگیر جانبی بر الگوی جریان پیرامون پایه پل در کانال قوسی 180 درجه دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران¡ مشهد
7
کوشیار لهسایی، محمد واقفی، چنور عبدی چوپلو (1399) بررسی عددی مولفه هایی سه بعدی جریان پیرامون سری پایه های پل واگرای عمود و مستقر در قوس درجه ملایم 180 ملایم نوزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ایران¡ مشهد
8
سحر مرادی، محمد واقفی، چنور عبدی چوپلو (1399) بررسی عددی مولفه هایی سه بعدی جریان پیرامون سری پایه های پل سه تایی عمودی مستقر در راس قوس 180 درجه تند و ملایم نوزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ایران¡ مشهد
9
بهاره نعمتی، محمد واقفی، عبدالمهدی بهروزی (1399) بررسی عددی الگوی جریان در زانویی 90 درجه سومین کنگره علوم مهندسی آب و فاضلاب ایران، ایران¡ شیراز
10
ماشااله یگانه راد، حسن آبین، محمد واقفی، امین محمودی (1398) شبیه سازی عددی ضربه و سرریز موج منفرد شبه سونامی بر یک دیواره نفوذناپذیر ساحلی نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
11
محمد واقفی، کوشیار لهسایی، چنور عبدی چوپلو (1398) الگوی جریان پیرامون گروه پایه دوتایی واگرا و موازی با جهت جریان در قوس با شعاع انحناء نسبی 5 با بستر صلب هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12
سحر مرادی، محمد واقفی، چنور عبدی چوپلو (1398) الگوی جریان پیرامون پایه های پل سه تایی عمودی همراستا با جریان و مستقر در رأس قوس 180درجه هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13
محسن متین، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1398) بررسی آزمایشگاهی استفاده از مش الیاف شیشه در مقاومت فشاری بتن سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر
14
محسن متین، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، سجاد موسوی (1398) بررسی اثر محصورکنندگی مش الیاف شیشه روی رفتار فشاری بتن در حضور نانو سیلیس کلوئیدی سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر
15
16
17
الهام زارعی، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1398) بررسی کیفی خطوط جریان در قوس تند 180 درجه توام با پایه پل و صفحات مستغرق یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
18
محمدامین ولی پور ، حسن آبین، امین محمودی، محمد واقفی (1397) مدل سازی عددی فشار امواج منظم ناشکنای سع بعدی در مواجهه با موجشکن کیسونی در نرم افزار Star-CCM همایش ملی صنایع دریایی
19
ایمان رضایی، محمد واقفی، حسین رهیده (1397) مطالعه عددی تعیین خطوط جریان دو بعدی در سقوط ذرات رسوب هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
20
21
مهرناز چوبینه، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1396) ارزیابی اثر میانقاب های ساندویچ پانل در خرابی پیشرونده با خرابی اولیه وسیع قابهای فولادی سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، ایران¡ شیراز
22
23
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) تحلیل ااتصالات قاب سبک فولادی ترکیب شده با قاب خمشی فولادی سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
24
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، علیرضا سیادت (1394) بررسی شکل پذیری در سازه های بتن مسلح دارای سیستم مقاوم ستون و سقف حبابدار سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
25
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) تحلیل اتصالات قاب سبک فولادی (LSF) ترکیب شده با قاب خمشی فولادی سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
26
محمد واقفی، مریم اکبری، آرش ادیب (1394) تاثیر آبشکن های L شکل بر تنش برشی رینولدزی در قوس دهمین ...
27
محمد واقفی، فرید صدیقی، مسعود موسایی، محمد جواد طبیب نژاد مطلق ، سید حامد معراجی، سیدشاکر هاشمی، امین محمودی (1394) بررسی ازمایشگاهی اثر پارامتر زمان بر روی ابشستگی در قوس تند دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28
محمد واقفی، مریم اکبری (1394) مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن مستقیم بر تغییرات مولفه های سه بعدی سرعت جریان در قوس 180 درجه تند چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
29
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) ارزیابی رفتار اتصالات سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی با قاب خمشی فولادی کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معامری و شهرسازی
30
رضوان مسیحی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1394) ارزیابی رفتار اتصالات سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) با قاب خمشی فولادی کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
31
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، روح الله خسروی ، علیرضا سیادت (1394) تحلیل غیر خطی سیستم سقف حبابدار بتن مسلح به روش لایه ای معادل دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
32
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1394) آنالیز لرزه ای غیرخطی دیوار برشی بتنی مسلح با در نظر گرفتن اثر لغزش هفتمین کنفرانس....
33
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1394) تحلیل غیرخطی لرزه ای دیوار های برشی بتن مسلح با درنظر گرفتن اثر پیوستگی-لغزش هفتمین کنفرانش بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34
محمد واقفی، مریم اکبری، علیرضا فیوض (1394) مطالعه آزمایشگاهی انرژی جنبشی و توزیع نوسانات سرعت در قوس 180 درجه تند دهمین...
35
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، علیرضا سیادت (1394) مقایسه ی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی بتن مسلح و ساختمان دارای سقف حبابدار دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1393) مدلسازی عددی غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح با اعمال اثر پیوستگی- لغزش همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
37
سیدشاکر هاشمی، سیده انسیه هاشمی ، محمد واقفی (1393) تاثیر کمانش میلگردهای فشاری در شاخص خرابی قابهای خمشی بتن مسلح همایش ملی معاری، عمران و توسعه نوین شهری
38
سیدشاکر هاشمی، حمزه زارعی چارگود ، محمد واقفی (1393) تحلیل استاتیکی غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح با در نظر گرفتن اندرکنش بین میلگرد و بتن اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
39
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) بررسی چیدمان مناسب میراگرهای ویسکوز در سازه های فولادی بلند مرتبه دارای بادبند جناغی دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
40
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) ارزیابی مقایسه ای تعداد و چیدمان میراگرها درعملکرد قابهای بادبندی بلند مرتبه مجهز به میراگر ویسکوز همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
41
کاوه شایان، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی مقایسه ای رفتار قاب خمشی فولادی دارای مقاطع مربع و دایره ای پرشده با بتن چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
42
کاوه شایان، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی مقایسه ای رفتار قاب خمشی فولادی دارای مقاطع مربع و دایره ای پر شده با بتن چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
43
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، کاوه شایان (1392) رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با ستون لوله ای پر شده با بتن توسط تحلیل پوش آور دومین کنفرانس ملی صنعت بتن
44
عبدالهادی مرادی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) بررسی عددی رفتار غیر خطی اتصال سه بعدی تیر به ستون فولادی پرشده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری دومین کنفرانس ملی صنعت بتن
45
عبدالهادی مرادی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) بررسی تنش در اجزاء اتصال سه بعدی تیر به ستون فولادی پرشده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری دومین کنفرانس ملی صنعت بتن
46
محمد واقفی، کاظم بیروتی، مریم اکبری (1392) مطالعه عددی اثر طول جان آبشکن سرسپری مستقر در مسیر مستقیم با بستر صلب بر الگوی جریان دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47
پویا حسامی، امین کشاورز، محمد واقفی (1392) بررسی رفتار شمع تحت بار محوری در خاک لایه ای به روش اجزای محدود اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
48
محمد واقفی، کاظم بیروتی، مریم اکبری (1392) تعیین مؤلفه های سرعت جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستقر در مسیر مستقیم با بستر صلب با استفاده از نرم افزار Fluent نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
49
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، مهدی همت (1392) تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی قاب خمشی فولادی با استفاده از شتابنگاشت شبیه سازی شده سینوسی میرا هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50
سیدشاکر هاشمی، سعید کراماتی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) با قاب خمشی فولادی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) ارزیابی لرزه ای سازه های بادبندی با ستون های CFT مجهز به میراگر ویسکوز هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران
52
سیدشاکر هاشمی، کاوه شایان، محمد واقفی (1392) بررسی ضریب رفتار قاب خمشی فولادی با ستون CFT هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، زری نگارستان (1392) ارزیابی لرزه ای سازه های بادبندی با ستونهای cft مجهز به میراگر ویسکوز هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
54
سیدشاکر هاشمی، سعید کراماتی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی LSF با قاب خمشی فولادی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55
سیدشاکر هاشمی، افسانه یزدانپناهی، محمد واقفی (1392) تاثیر کمانش میلگردهای فشاری روی شاخص خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
56
سیدشاکر هاشمی، افسانه یزدانپناهی، محمد واقفی (1392) تاثیر کمانش میلگرد بر شاخص خرابی دیوار برشی بتن مسلح چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
57
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، مهدی همت (1392) تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی قاب خمشی فولادی بر مبنای تغییرات بیشینه سرعت در حوزه نزدیک گسل چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
58
محمد واقفی، سینا سعادت، سیدشاکر هاشمی (1390) بررسی مشخصات عمومی و ساز و کار عمل فوق روان کننده ها اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا و مخازن ذخیره آب شرب
59
محمد واقفی، سینا سعادت، سیدشاکر هاشمی (1390) تاثیر عدم آگاهی کارگران بتن ریز و بتن ساز در افت دوام و افزایش نفوذ پذیری بتن اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا و مخازن ذخیره آب شرب
60
محمد واقفی، حسن باقری، سیدشاکر هاشمی (1390) مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از تزریق رزین اپوکسی اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب،
61
محمد واقفی، مرتضی خادمی بحرینی ، عبدالمهدی عباسی، سیدشاکر هاشمی (1390) ارزیابی بتن حاوی دوده سیلیس در مقابل نفوذ یون های کلر در سنین مختلف با استفاده از نتایج RCPT اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب،
62
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، سیدمحمد مهدی نوربخش (1390) رفتارسنجی سازه های مهم بتنی و بتن مسلح اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
63
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی، سیدمحمد مهدی نوربخش (1390) ابزاربندی سازه های مهم بتنی و بتن مسلح اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
64
محمد واقفی، محمد پریش، سیدشاکر هاشمی (1390) کاربرد مواد نانو ساختار در بتن و بررسی و یژگی های آن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
65
محمد واقفی، حمید پریش، سیدشاکر هاشمی (1390) معرفی و بررسی خواص بتن خود متراکم و نقش افزودنی ها بر مقاومت و کارایی این نوع بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
66
سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1390) ارزیابی اثر پیوستگی- لغزش در منحنی اندرکنشی لنگر-نیروی محوری ستونهای بتن مسلح ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
67
سیدشاکر هاشمی، عباسعلی تسنیمی، محمد واقفی، رضا خدادادیان (1390) اعمال اثر نقصان طول مهاری میلگرد ها در محل پای ستون در منحنی اندرکنشی لنگر-انحنا ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
68
سیدشاکر هاشمی، عباسعلی تسنیمی، محمد واقفی (1390) تحلیل حساسیت رفتار لرزه ای المان قابی سه بعدی بتن مسلح با درنظر گرفتن اندرکنش بتن و میلگرد. ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
محسن متین، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1398) بررسی رفتار فشاری بتن محصور شده شامل مش الیاف شیشه مدفون
5
6
7
رضا فرزادنیا، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1398) بررسی روند رسوبگذاری در مخازن سدها با روش دیفرانسیل کوادراچر
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
داوود بیگی، بهمن نیرومند، امین کشاورز، محمد واقفی (1395) بررسی عملکرد سیستم چاهک های زهکش نقطه ای در خاک های دانه ای با روش اختراعی نیرومند
24
فریبا سرشار، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1395) تاثیر تعداد و فاصله نقص های اولیه بر کمانش عمودی و جانبی خط لوله
25
26
27
28
احمدی پور زهره ، علیرضا فیوض، محمد واقفی (1395) طیف پاسخ ساختمان برجکار سیلو مطالعه موردی سیلوی 40000 تنی برازجان
29
30
31
اشکان صالحی، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1395) توسعه روش دیفرانسیل کوادراچر در شبیه سازی عددی مخازن نفتی
32
33
دهقانی محمد، محمدرضا گل بهار حقیقی، محمد واقفی (1394) تخمین بار مکانیکی و حرارتی متحرک در پوسته های متقارن هدفمند مدرج
34
35
36
37
38
احمدرضا آرامی باغملایی ، علیرضا فیوض، محمد واقفی (1393) بررسی اثر انفجار بر سازه های فضاکار چلیک دو لایه
39
40
41
نصرالله باستین، محمد واقفی، علیرضا فیوض (1393) بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاری
42
43
محمد هادی رستمیان ، محمد واقفی، رضا قربانی واقعی ، علیرضا فیوض (1393) مطالعه عددی تاثیر انفجار بر مخزن بتنی روزمینی آب، مطالعه موردی مخزن شهر جدید پردیس
44
مریم حیدری، علیرضا فیوض، مجتبی علیشاهی، محمد واقفی (1393) بررسی رفتار یک سازه شبکه ای تخت دولایه در برابر نیروی حاصل از انفجار
45
46
47
محمد صدری پور ، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1392) تأثیر هندسه چاله آبشستگی زیر لوله های دریایی مارپیچ بر کمانش جانبی
48
محمدعلی صدری پور ، محمد واقفی، سیدشاکر هاشمی (1392) تأثیر هندسه چاله آبشستگی زیر لوله های دریایی مارپیچ بر کمانش جانبی
49
50
رضا همت زاده ، محمد واقفی، احمد محمدی اسلامی، رضا محمدی (1392) افزایش بهره سلولهای خورشیدی رنگدانه ای
51
سعید کراماتی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) و اتاق پله فولادی
52
سعید کراماتی، سیدشاکر هاشمی، محمد واقفی (1392) ارزیابی لرزه ای سیستم ترکیبی قاب سبک فولادی (LSF) و اتاق پله فولادی
53
54
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!