گروه علوم اقتصادی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم اقتصادی

نام:  حجت پارسا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس،دانشكده كسب و كار و اقتصاد، گروه اقتصاد، كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~HParsa/
نام:  پرويز حاجياني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر-خيابان خليج فارس- دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
نام:  عبدالكريم حسين پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
نام:  ابراهيم حيدري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
نام:  محمد رضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد، گروه اقتصاد، كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
نام:  رضا روشن
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~Roshan/
نام:  هادي كشاورز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، گروه اقتصاد، كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي