گروه مهندسی کامپیوتر

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی کامپیوتر

نام:  حبيب رستمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  حسين سالمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  ابراهيم صحافي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  سعيد طلعتيان آزاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  رضوان محمدي باغملايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده، ط 4
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر